Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[Userscript] Download ảnh ở Worldcosplay

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 13:50 

  Giới thiệu

  Worldcosplay.net không cho phép download ảnh nên bạn không thể sử dụng cách thông thường để download được. Userscript này sẽ tạo thêm nút download bên dưới ảnh để bạn có thể dễ dàng làm việc đó.
  Userscript Worldcosplay download hoạt động tốt nhất trên Chrome. Đối với Firefox, bạn rê chuột vào nút download và chọn [Lưu liên kết dưới dạng...] ở menu chuột phải.

  Demo


  Download trong Album:

  Cài đặt

  http://goo.gl/tcBHSA

  Mã nguồn

  Code:
  // ==UserScript==
  // @name         Worldcosplay download
  // @namespace    http://devs.forumvi.com/
  // @version      0.2
  // @description  Download photo of worldcosplay.net
  // @author       Zzbaivong
  // @icon         http://worldcosplay.net/assets/logo-94d9f272d8eaf6faf23afb3513259e3e.png
  // @match        http://worldcosplay.net/en/photo/*
  // @match        http://worldcosplay.net/en/member/*/photos*
  // @match        http://worldcosplay.net/en/member/*/favorites*
  // @match        http://worldcosplay.net/photo/*
  // @match        http://worldcosplay.net/member/*/photos*
  // @match        http://worldcosplay.net/member/*/favorites*
  // @grant        none
  // ==/UserScript==

  (function($) {
      var firefox = ' title="Right Click, Select [Save Link As...]" target="_blank"';
      if(window.navigator.language === "vi-VN") {
          firefox = ' title="Nhấn Chuột phải, chọn [Lưu liên kết dưới dạng...]" target="_blank"';
      }
      if(window.navigator.userAgent.indexOf("AppleWebKit") !== -1) {
          firefox = "";
      }
      if (!location.pathname.indexOf("/en/photo/") || !location.pathname.indexOf("/photo/")) {
          $(".side_buttons").after('<div class="side_buttons" style="right: 220px;"><div class="button fave fa fa-download"><a' + firefox + ' style="display: block;" href="' + $(".img", "#photoContainer").attr("src") + '" class="effect-ripple download-this-photo" download></a></div></div>');
      } else {
          var addBtn = function() {
              $(".photo_img", "#content").each(function() {
                  var $this = $(this);
                  $this.parent().after('<div class="item likes" style="top: 50px;"><a' + firefox + ' href="' + $this.attr("src").replace("sq300/", "") + '" download class="download-this-photo"><i class="fa fa-download"></i><span class="effect-ripple"></span></a></div>');
                  $this.removeClass();
              });
              $(".download-this-photo").click(function(event) {
                  event.stopPropagation();
              });
          };
          addBtn();
          $(document).ajaxComplete(function() {
              addBtn();
          });
      }      
  }(jQuery));

  Tác giả

  Zzbaivong (devs.forumvi.com)
  Tags: #userscript
  You cannot reply to topics in this forum