Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[Userscript] Close web 8

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 13:46 

  Cách dùng: Giữ chuột ở mép trên trình duyệt và kéo xuống cuối để đóng tab.

  Cài đặt: http://goo.gl/JHHQ9F

  Code:
  // ==UserScript==
  // @name         Close web 8
  // @namespace    http://devs.forumvi.com/
  // @version      0.5
  // @description  Drag the website to the bottom of the screen like when your close windows 8 metro apps.
  // @copyright    2013+, Zzbaivong
  // @include      *
  // @downloadURL  https://dl.dropboxusercontent.com/u/126946313/Userscript/close-web-8/close-web-8.user.js
  // @updateURL    https://dl.dropboxusercontent.com/u/126946313/Userscript/close-web-8/close-web-8.meta.js
  // @icon         http://imageshack.us/scaled/modthumb/843/jbdu.png
  // @run-at       document-end
  // ==/UserScript==
  (function () {
     function e(a, c, b) {
        return parseInt(a) + (parseInt(c) - parseInt(a)) / 10 * b
     }
     var b = 0,
        h = 0,
        f = !0,
        c = document.getElementsByTagName("html")[0],
        a = document.getElementsByTagName("body")[0];
     c.onmousedown = function (a) {
        30 > a.clientY && (b = 1, c.style.cursor = "url('https://mail.google.com/mail/images/2/openhand.cur'),-webkit-grap", c.style["user-select"] = "none", c.style["-moz-user-select"] = "none", c.style["-webkit-user-select"] = "none")
     };
     c.onmouseup = function () {
        if (f) {
           if (1 == b) c.removeAttribute("style"), a.removeAttribute("style");
           else if (2 == b) {
              var d, k = a.style.left,
                 l = a.style.top;
              d = setInterval(function () {
                 var b = h++;
                 if (10 == b) c.removeAttribute("style"), a.removeAttribute("style"), clearInterval(d), h = 0;
                 else {
                    var g = e(0.3, 1, b);
                    a.style.transform = "scale(" + g + ")";
                    a.style["-ms-transform"] = "scale(" + g + ")";
                    a.style["-webkit-transform"] = "scale(" + g + ")";
                    a.style.opacity = e(0.8, 1, b);
                    a.style.width = e(1024, window.innerWidth, b) + "px";
                    a.style.height = e(720, window.innerHeight, b) + "px";
                    a.style.left = e(k, 0, b) + "px";
                    a.style.top = e(l, 0, b) + "px"
                 }
              }, 1)
           }
           b = 0
        }
     };
     c.onmousemove = function (d) {
        if (1 == b && 40 <= d.clientY) b = 2, c.style.cursor = "url('https://mail.google.com/mail/images/2/closedhand.cur'),-webkit-grapping", c.style.overflow = "hidden", c.style.background = "#666", a.style.transform = "scale(.3)", a.style["-ms-transform"] = "scale(.3)", a.style["-webkit-transform"] = "scale(.3)", a.style.position = "fixed", a.style.zIndex = "99999", a.style.opacity = ".8", a.style.width = "1024px", a.style.height = "720px", a.style.overflow = "hidden";
        else if (2 == b && f) {
           a.style.left = d.clientX - 512 + "px";
           a.style.top = d.clientY -
              254 + "px";
           var e = window.innerHeight;
           d.clientY > e / 100 * 65 && (f = !1, c.style.background = "#333", a.style.transform = "scale(.3) rotateY(180deg)", a.style["-ms-transform"] = "scale(.3) rotateY(180deg)", a.style["-webkit-transform"] = "scale(.3) rotateY(180deg)", a.style.transition = "transform .5s", a.style["-ms-transition"] = "-ms-transform .5s", a.style["-webkit-transition"] = "-webkit-transform .5s", setTimeout(function () {
              var b = parseInt(a.style.top),
                 c = 0,
                 d;
              d = setInterval(function () {
                 parseInt(a.style.top) >= e - 254 ? (clearInterval(d),
                    window.open("", "_self").close()) : a.style.top = b + 15 * c+++"px"
              }, 1)
           }, 500))
        }
     }
  })();

  Demo:
  Zzbaivong
  You cannot reply to topics in this forum