Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[Userscript] Sửa tiền tố cho bài viết

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 13:50 

  Giới thiệu

  Userscript này dùng cho Mod của diễn đàn, giúp sửa tiền tố cho bài viết trong Thùng rác ở Devs forumvi.

  Devs forumvi, mình thiết lập tiền tố riêng cho từng mục, trong đó tiền tố [Thùng rác] có tác dụng là kéo những bài đó xuống cuối bảng thống kê bài mới.
  Khi quăng bài vào Thùng rác thì nó vẫn còn nguyên tiền tố chuyên mục cũ, vì vậy phải sửa nó về tiền tố [Thùng rác], userscript này là để giúp Mod làm việc đó nhẹ nhàng hơn.

  Nếu diễn đàn khác có nhu cầu tương tự, cần dùng thì sửa Selector và liên kết ở @include cho phù hợp.

  Cài đặt

  http://goo.gl/aDKOkp

  Mã nguồn

  Code:
  // ==UserScript==
  // @name        Sửa tiền tố cho bài viết
  // @namespace   zzbaivong
  // @description Nhấn [Sửa tiền tố] ở những bài chưa đổi tiền tố trong Thùng rác
  // @include     http://devs.forumvi.com/f24-*
  // @version     1
  // @grant       none
  // ==/UserScript==
  $(function () {
      $('.prefix').show();
      $('.stat4r a[href^=\'/t\']a[href*=\'#\']').attr('href', function () {
          return '/post?p=' + this.href.split('#') [1] + '&mode=editpost'
      }).text('[ Sửa tiền tố ]').css('float', 'right').click(function (d) {
          d.preventDefault();
          var b = this;
          $.post(b.href, function (a) {
              a = $(a);
              var c = '[' + $('.nav[href^=\'/f\']:last').text() + '] ' + $.trim(a.find('#modif_topic_title').val().replace(/\[([^\[\]])+\]/g, ''));
              $.post(b.href, {
                  subject: c,
                  modif_topic_title: c,
                  message: a.find('#text_editor_textarea').val(),
                  post: 'Send'
              }, function (a) {
                  $(b).closest('tr').fadeOut(300)
              });
          })
      })
  });

  Tác giả

  Zzbaivong (devs.forumvi.com)
  Tags: #userscript
  You cannot reply to topics in this forum