Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[Userscript] TruyenYY downloader

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 09.08.16 14:25 

  Tải truyện từ TruyenYY.com định dạng htm. Sau đó, bạn có thể dùng Mobipocket Creator để tạo ebook prc.


  Demo  Tải truyện từ TruyenYY


  Cài đặt


  Dùng một trong các link sau:

  1. https://greasyfork.org/vi/scripts/17827-truyenyy-downloader
  2. https://openuserjs.org/scripts/baivong/TruyenYY_downloader
  3. https://github.com/baivong/Userscript/raw/master/truyenYY_downloader/truyenYY_downloader.user.js


  Mã nguồn


  Code:
  // ==UserScript==
  // @id           truyenyy-downloader@devs.forumvi.com
  // @name         TruyenYY downloader
  // @namespace    http://devs.forumvi.com/
  // @description  Tải truyện từ truyenyy.com định dạng html. Sau đó, bạn có thể dùng Mobipocket Creator để tạo ebook prc
  // @version      1.1.6
  // @icon         http://i.imgur.com/obHcq8v.png
  // @author       Zzbaivong
  // @license      MIT
  // @match        http://truyenyy.com/truyen/*
  // @match        https://truyenyy.com/truyen/*
  // @require      https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.2.3/jquery.min.js
  // @require      https://greasyfork.org/scripts/18532-filesaver/code/FileSaver.js?version=117790
  // @noframes
  // @connect      truyenyy.com
  // @supportURL   https://github.com/baivong/Userscript/issues
  // @run-at       document-idle
  // @grant        GM_xmlhttpRequest
  // ==/UserScript==

  (function ($, window, document, undefined) {

      'use strict';

      function downloadFail(url) {

          console.log('%cError: ' + url, 'color:red;');
          $download.html('<i class="icon-repeat icon-white"></i> Resume...').css('background', 'red');
          disableClick = false;

          setTimeout(function() {
              $download.trigger('click');
          }, 120000);

      }

      function getChapter() {

          var fileName = path.slice(1, -1) + '_' + begin + '-' + end + '.htm',
              blob;

          if (count > max) {

              txt = '<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body><h1><font color="red">' + $('h1').text() + '</font></h1><h3><font color="blue">' + $('.lww p:eq(0)').text() + '</font></h3><h3><font color="green">' + $('.lww p:eq(1)').text() + '</font></h3><h3><font color="gray">Tổng số chương: ' + (end - begin + 1) + '</font></h3><br><br>' + credits + '<br><br><br>' + txt + '</body></html>';

              blob = new Blob([txt], {
                  type: 'text/html'
              });

              $download.attr({
                  href: window.URL.createObjectURL(blob),
                  download: fileName
              }).html('<i class="icon-ok icon-white"></i> Download Finished!').css('background', 'green').off('click');

              $(window).off('beforeunload');

              console.log('%cDownload Finished!', 'color:blue;');

              saveAs(blob, fileName);

          } else {

              url = path.replace('/truyen/', '/doc-truyen/') + 'chuong-' + count;

              GM_xmlhttpRequest({
                  method: 'GET',
                  url: url,
                  onload: function (response) {

                      var $data = $(response.response),
                          title = $data.find('h1').text(),
                          $chapter = $data.find('#id_noidung_chuong');

                      if ($chapter.length && title !== 'Chương thứ yyy: Ra đảo') {

                          console.log('%cComplete: ' + url, 'color:green;');
                          $download.html('<i class="icon-refresh icon-white"></i> ' + count + '/' + max).css('background', 'orange');

                          $chapter.find('span').remove();
                          txt += '<h2 class="title">' + title + '</h2>' + $chapter.html();

                          ++count;
                          getChapter();

                      } else {
                          downloadFail(url);
                      }

                  },
                  onerror: function (err) {

                      downloadFail(url);
                      console.error(err);

                  }
              });

          }

      }


      var $download = $('[href="#dschuong"]'),
          count = 1,
          max = parseInt($('.ip5').first().find('a').attr('href').match(/\/chuong-(\d+)\/$/)[1], 10),
          begin,
          end,
          txt = '',
          enablePrompt = true,
          disableClick = false,
          path = location.pathname,
          url,
          credits = '<p>Truyện được tải từ: TruyenYY - http://truyenyy.com</p><p>Userscript được viết bởi: Zzbaivong - http://devs.forumvi.com</p>';

      window.URL = window.URL || window.webkitURL;

      $download.html('<i class="icon-download icon-white"></i> Download').css('background', 'orange').on('click', function (e) {

          e.preventDefault();

          if (disableClick) {
              return;
          }

          if (enablePrompt) {

              begin = prompt('Chọn Chương bắt đầu tải', count);
              end = prompt('Chọn Chương kết thúc tải', max);

              if (begin !== null && /^\d+$/.test(begin)) {
                  begin = parseInt(begin, 10);
                  count = begin;
              } else {
                  begin = count;
              }

              if (end !== null && /^\d+$/.test(end)) {
                  end = parseInt(end, 10);
                  if (end > count) {
                      max = end;
                  } else {
                      max = count;
                      end = count;
                  }
              } else {
                  end = max;
              }

              $(window).on('beforeunload', function () {
                  return 'Truyện đang được tải xuống...';
              });

              enablePrompt = false;

          }

          getChapter();

          disableClick = true;

      });

  })(jQuery, window, document);


  Hướng dẫn


  Tải truyện


  Script hoạt động sẽ tạo ra nút Download tại trang giới thiệu truyện. Click vào để tải truyện xuống. Bạn cũng có thể theo dõi quá trình trong Console (F12 > console), nếu chương truyện lỗi sẽ hiện link màu đỏ.
  Khi quá trình tải hoàn tất, định dạng file tải xuống là ten-truyen.htm.

  Tạo Ebook


  Tải phần mềm Mobipocket Creator.
  Sau khi cài đặt, chạy Mobipocket Creator, trong mục Import From Exiting File, nhấp vào HTML document.

  Tại trang Import from HTML document:

  1. Choose a file: Nhấn Browse..., chọn file truyện bạn vừa tải trước đó.
  2. Create publication in folder: Đây là vị trí chứa ebook sau khi tạo, nên để mặc định.
  3. Language: Chọn Vietnamese.
  4. Encoding: Chọn UTF-8.

  Nhấn nút Import.

  Để tạo mục lục cho các chương truyện, chọn mục Table of contents, nhấn nút Add a Table of contents.
  Bạn điền vào 3 ô trên dòng First level lần lượt là:

  1. Tagname: h2
  2. Attribute: class
  3. Value: title

  Nhấn nút Update.

  Đến đây bạn đã hoàn thành những việc cần thiết để tạo Ebook, Nhấn menu Build(F7) ở phía trên, sau đó chọn nút Build ở trang hiện ra để tạo Ebook định dạng prc. File này sẽ được lưu ở thư mục bạn chọn ở Create publication in folder. Trong thư mục này còn chứa một số file cấu hình khác, bạn có thể xóa chúng đi.
  Nếu muốn chỉnh Ebook chi tiết hơn, trước khi build, bạn có thể điều chỉnh 2 mục Conver ImageMetadata. Nhớ nhấn nút Update sau khi điều chỉnh.


  Chú ý


  Nếu cần chuyển đổi sang định dạng khác như .epub, .mobi, ... để đọc trên điện thoại, máy đọc sách, ... bạn có thể dùng công cụ trực tuyến như ToePub, Zamzar. Hoặc, dùng phần mềm Calibre, Hamster ebook converter.

  Trang TruyenYY tự động chặn mỗi khi download ~20 chương trong 2 phút (xuất hiện nút Resume...) với lý do: Xem truyện quá nhanh.
  Bạn không cần lo lắng, sau 2 phút, script sẽ tự động tải tiếp.
  Vì lý do đó nên quá trình tải sẽ khá chậm, nếu như truyện bạn cần cũng có trên TruyenCV thì bạn nên tải bên đó, dùng script TruyenCV downloader.


  Credits


  1. Eligrey

  Tags: #firefox #userscript #chromium #download #ebook #truyenyy
  You cannot reply to topics in this forum