Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[Userscript] Javascript-css beautify

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 13:47 

  Javascript-css beautify chỉ hoạt động với các URL file js/json/css. Tác dụng của nó là định dạng và làm nổi cú pháp trong code, giúp việc đọc code thuận tiện hơn.


  Demo  File CSS


  File Javascript


  Cài đặt

  Dùng một trong các link sau:

  1. https://greasyfork.org/vi/scripts/16111-javascript-css-beautify
  2. https://openuserjs.org/scripts/baivong/Javascript-css_beautify
  3. https://github.com/baivong/Userscript/raw/master/js-css_beautify/js-css_beautify.user.js


  Mã nguồn


  Code:
  // ==UserScript==
  // @id           javascript-css-beautify@devs.forumvi.com
  // @name         Javascript-css beautify
  // @namespace    http://devs.forumvi.com
  // @description  Beautify and syntax highlighting for source code javascript, json, css. Support to see the source code by holding the right mouse and drag.
  // @version      2.3.6
  // @icon         http://i.imgur.com/kz8nqz1.png
  // @author       Zzbaivong
  // @license      MIT
  // @match        http://*/*
  // @match        https://*/*
  // @resource     light https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.3.0/styles/github-gist.min.css
  // @resource     dark https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.3.0/styles/monokai-sublime.min.css
  // @require      https://greasyfork.org/scripts/18531-beautify-js/code/beautify-js.js?version=117786
  // @require      https://greasyfork.org/scripts/18528-beautify-css/code/beautify-css.js?version=117789
  // @require      https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.3.0/highlight.min.js
  // @noframes
  // @supportURL   https://github.com/baivong/Userscript/issues
  // @run-at       document-idle
  // @grant        GM_addStyle
  // @grant        GM_getResourceText
  // ==/UserScript==

  (function () {

      'use strict';

      var theme = 'light', // light|dark

          url = location.pathname,
          doc = document,
          contenttype = doc.contentType;

      function scrollByDragging(container, disableH, disableV) {

          function mouseUp(e) {
              if (e.which !== 3) return;

              window.removeEventListener('mousemove', mouseMove, true);
              container.style.cursor = 'default';
          }

          function mouseDown(e) {
              if (e.which !== 3) return;

              pos = {
                  x: e.clientX,
                  y: e.clientY
              };

              window.addEventListener('mousemove', mouseMove, true);
              container.style.cursor = 'move';
          }

          function mouseMove(e) {
              if (!disableH) container.scrollLeft -= (-pos.x + (pos.x = e.clientX));
              if (!disableV) container.scrollTop -= (-pos.y + (pos.y = e.clientY));
          }

          var pos = {
              x: 0,
              y: 0
          };

          container.oncontextmenu = function (e) {
              e.preventDefault();
          };

          container.addEventListener('mousedown', mouseDown, false);
          window.addEventListener('mouseup', mouseUp, false);

      }

      if (/^application\/(x-javascript|javascript|json)|text\/css$/.test(contenttype) || (/.+\.(js|json|css)$/.test(url) && !/^application\/(xhtml+xml|xml|rss+xml)|text\/(html|xml)$/.test(contenttype))) {

          var output = doc.getElementsByTagName('pre')[0],
              txt = output.textContent,
              lang = 'javascript',
              lines = 0,
              l = '';

          GM_addStyle(GM_getResourceText(theme) + 'html,body,pre{margin:0;padding:0}.hljs{word-wrap:normal!important;white-space:pre!important;padding-left:4em;line-height:100%}.hljs::before{content:attr(data-lines);position:absolute;color:#d2d2d2;text-align:right;width:3.5em;left:-.5em;border-right:1px solid rgba(221, 221, 221, 0.36);padding-right:.5em}');

          if (contenttype === 'text/css' || /.+\.css$/.test(url)) {
              lang = 'css';
              txt = css_beautify(txt);
          } else {
              txt = js_beautify(txt);
          }

          output.textContent = txt;
          output.setAttribute('class', lang);

          hljs.highlightBlock(output);

          lines = txt.split('\n');
          lines = lines ? lines.length : 0;
          for (var i = 0; i < lines; i++) {
              l += (i + 1) + '\n';
          }

          output.setAttribute('data-lines', l);
          output.style.width = output.scrollWidth + 'px';

          scrollByDragging(doc.body);
          scrollByDragging(doc.documentElement);

      }

  }());
  Chú ý: Bạn có thể chọn giao diện Dark hoặc Light bằng cách sửa tham số theme ở dòng 22.


  Credits


  1. jsBeautifier
  2. highlightJs
  3. Devs forumvi

  Tags: #Userscript #firefox #highlight #beautify #chromium
  You cannot reply to topics in this forum