Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[Userscript] Image viewer - Hỗ trợ xem ảnh có nền trong suốt và ảnh lớn

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 09.08.16 14:23 

  Userscript này sẽ thay nền xem ảnh dạng lưới, tác dụng của nó thể hiện rõ nhất khi xem ảnh trong suốt. Đối với ảnh lớn, script này hỗ trợ bạn cuộn ảnh thuận tiện hơn bằng cách giữ chuột phải và kéo.


  Demo  Hiển thị rõ phần trong suốt của ảnh


  Cài đặt


  Dùng một trong các liên kết sau:

  1. https://openuserjs.org/scripts/baivong/Image_viewer
  2. https://greasyfork.org/vi/scripts/16113-image-viewer
  3. https://github.com/baivong/Userscript/raw/master/image_viewer/Image_viewer.user.js


  Mã nguồn


  Code:
  // ==UserScript==
  // @id           image-viewer@devs.forumvi.com
  // @name         Image viewer
  // @namespace    http://devs.forumvi.com/
  // @description  Use grid wallpaper to highlight transparent image. Support to see the large image by holding the right mouse and drag.
  // @version      1.0.5
  // @icon         http://i.imgur.com/ItcjCPc.png
  // @author       Zzbaivong
  // @license      MIT
  // @match        http://*/*
  // @match        https://*/*
  // @noframes
  // @supportURL   https://github.com/baivong/Userscript/issues
  // @run-at       document-idle
  // @grant        GM_addStyle
  // ==/UserScript==

  (function () {

      'use strict';

      var theme = 'light', // dark|light

          url,
          doc = document;

      if (theme === 'light') {
          url = 'data:image/gif;base64,R0lGODlhCgAKAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAAKAAoAAAIRhB2ZhxoM3GMSykqd1VltzxQAOw==';
      } else {
          url = 'data:image/gif;base64,R0lGODlhCgAKAPAAACIiIgAAACH5BAHoAwEALAAAAAAKAAoAAAIRjA2Zhwoc3GMSykqd1VltzxQAOw==';
      }

      function scrollByDragging(container, disableH, disableV) {

          function mouseUp(e) {
              if (e.which !== 3) return;

              window.removeEventListener('mousemove', mouseMove, true);
              container.style.cursor = 'default';
          }

          function mouseDown(e) {
              if (e.which !== 3) return;

              pos = {
                  x: e.clientX,
                  y: e.clientY
              };

              window.addEventListener('mousemove', mouseMove, true);
              container.style.cursor = 'move';
          }

          function mouseMove(e) {
              if (!disableH) container.scrollLeft -= (-pos.x + (pos.x = e.clientX));
              if (!disableV) container.scrollTop -= (-pos.y + (pos.y = e.clientY));
          }

          var pos = {
              x: 0,
              y: 0
          };

          container.oncontextmenu = function (e) {
              e.preventDefault();
          };

          container.addEventListener('mousedown', mouseDown, false);
          window.addEventListener('mouseup', mouseUp, false);

      }

      if (document.contentType.indexOf('image/') === 0) {

          GM_addStyle('body{background:url(' + url + ') repeat scroll rgba(0, 0, 0, 0.3);} body > img {background-color: transparent !important; display: block; margin: auto; position: absolute; left: 0; top: 0; right: 0; bottom: 0;} body > img:hover {background: rgba(0, 0, 0, 0.4) !important; outline: 3px solid #333;} body > img[style*="cursor: zoom-out;"], body > img.overflowing {position: relative!important;}');

          scrollByDragging(doc.body);
          scrollByDragging(doc.documentElement);

      }

  }());  Ứng dụng xem ảnh trong forumotion

  Demo: http://devs.forumvi.com/viewimage.forum?u=https://i.imgur.com/Yfl5NFO.gif

  Thêm vào CSS:
  Code:
  /* Image viewer - devs.forumvi.com */
  p + center > a[href="javascript:window.close()"]{display:block;padding:15px;background:url('data:image/gif;base64,R0lGODlhCgAKAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAAKAAoAAAIRhB2ZhxoM3GMSykqd1VltzxQAOw==') repeat scroll #dddddd;}
  p + center > a[href="javascript:window.close()"] img{border:1px solid transparent}
  p + center > a[href="javascript:window.close()"] img:hover{border:1px dotted #c0c0c0;background-color:rgba(0,0,0,0.05)}


  Credit


  Zzbaivong
  Tags: #firefox #userscript #photo #viewer #chromium
  You cannot reply to topics in this forum