Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[OldEditor] Tự động lưu trữ nội dung soạn thảo

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 22:17 

  Một chức năng mới cho OldEditor, cho phép tự động lưu trữ nội dung soạn thảo để phục hồi khi cần thiết.

  Tự động cập nhật nội dung mỗi phút

  Chức năng:

  • Tự động cập nhật nội dung soạn thảo mỗi phút.
  • Lưu trữ tối đa 5 nội dung khác nhau.
  • Thao tác sử dụng đơn giản:

   • Rê chuột để xem trước.
   • Nhấn chọn để khôi phục.
   • Xóa lưu trữ khi gửi bài viết.

  Sử dụng:

  Javascript:
  Code:
  var zzbaivongSave = {
     viTime: function (a) {
        a = (new Date(a)).toString().split(/\s/);
        return a[2] + "/" + {
           Jan: "01",
           Feb: "02",
           Mar: "03",
           Apr: "04",
           May: "05",
           Jun: "06",
           Jul: "07",
           Aug: "08",
           Sep: "09",
           Oct: "10",
           Nov: "11",
           Dec: "12"
        }[a[1]] + "/" + a[3] + " " + a[4]
     },
     upSave: function () {
        zzbaivongSave.update = setInterval(function () {
           var a = $("#text_editor_textarea").val(),
              c = Object.keys(zzbaivongSave.zzbv_AS);
           if (null !== a && "" !== a && a != zzbaivongSave.curr && -1 == localStorage.getItem("zzbv_AS").indexOf(JSON.stringify(a))) {
              $("#autoSave").hasClass("have") ||
                 $("#autoSave").addClass("have");
              var b = (new Date).getTime();
              zzbaivongSave.zzbv_AS[b] = a;
              5 == c.length && delete zzbaivongSave.zzbv_AS[c[0]];
              localStorage.setItem("zzbv_AS", JSON.stringify(zzbaivongSave.zzbv_AS));
              zzbaivongSave.creatList(zzbaivongSave.zzbv_AS);
              $("#helpbox").text("\u0110\u00e3 l\u01b0u tr\u1eef l\u00fac " + zzbaivongSave.viTime(b));
              zzbaivongSave.curr = a
           }
        }, 6E4)
     },
     creatList: function (a) {
        $("#zzbv_auto_save").empty();
        $.each(a, function (a, b) {
           $("#zzbv_auto_save").prepend('<p><a data-save="' + a + '" href="javascript:;">' +
              zzbaivongSave.viTime(eval(a)) + "</a></p>")
        });
        var c, b = $("#text_editor_textarea");
        $("#zzbv_auto_save a").hover(function () {
           clearInterval(zzbaivongSave.update);
           c = b.val();
           b.val(zzbaivongSave.zzbv_AS[$(this).data("save")])
        }, function () {
           b.val(c);
           zzbaivongSave.upSave()
        }).click(function () {
           b.val(zzbaivongSave.zzbv_AS[$(this).data("save")]);
           c = b.val()
        })
     },
     zzbv_AS: {},
     curr: "",
     update: function () {},
     start: function () {
        var a = localStorage.getItem("zzbv_AS");
        null !== a && "{}" != a ? (zzbaivongSave.zzbv_AS = JSON.parse(a), zzbaivongSave.creatList(zzbaivongSave.zzbv_AS),
           $("#autoSave").addClass("have")) : localStorage.setItem("zzbv_AS", "{}");
        zzbaivongSave.upSave();
        $('input[name="post"]').click(function () {
           localStorage.removeItem("zzbv_AS")
        })
     }
  };
  zzbaivongSave.start();  [b]Template
  :

  [/b]
  Code:
  <div style="visibility:hidden" class="select" id="zzbv_auto_save">
          <p><em>Không có dữ liệu</em></p>
  </div>
  <button id="autoSave" class="button2" onclick="selectWysiwyg(this,'zzbv_auto_save')" type="button" title="{L_BBCODE_HELP}">
          <img width="16" height="16" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="Lưu nháp" />
  </button>  [b]CSS
  :

  [/b]
  Code:
  #autoSave img{background:url(http://i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/icon_s10.png) no-repeat scroll right top rgba(0,0,0,0)}
  #autoSave.have img{background-position:left top}
  [b]Zzbaivong

  [/b]
  Tags: #oldeditor
  You cannot reply to topics in this forum