Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[SCEditor] ZzQuickPreview - Mở chức năng xem trước nhanh không chuyển trang

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 21:23 

  ZzQuickPreview phiên bản SCEditor giúp bạn mở chức năng xem trước khi trả lời nhanh, không bị chuyển trang.
  Sử dụng chế wysiwyg và một số tùy chỉnh BBcode nên có thể đáp ứng hiển thị gần như ngay lập tức. Đây cũng chính là ưu điểm lớn nhất của ZzQuickPreview so với những chức năng tương tự khác hiện có.
  Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn chế độ tải xem trước kiểu thông dụng. Chức năng này tự khởi động nếu trình duyệt không hỗ trợ wysiwyg.


  Giao diện ZzQuickPreview SCEditor


  Hướng dẫn

  Bước 1: Thêm vào CSS

  ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet:

  Code:
  /* Zzpreview by devs.forumvi.com */
  #Zzpreview_overlay{position:fixed;width:100%;height:100%;left:0;top:0;background:rgba(0,0,0,0.85);z-index:999}
  #Zzpreview_post{width:700px;min-height:300px;max-height:500px;overflow:auto;background:#FFF;border:3px solid #333;margin:0 auto;padding:10px 20px}
  #Zzpreview_overlay > p.h2{height:40px;line-height:40px;background:#111;border-bottom:3px solid #0085FF;margin-bottom:30px;text-align:right}
  #Zzpreview_overlay .Zzpreview_title{font-weight:700;display:block;background:#0085FF;color:#FFF;font-size:1.23em;margin:0 10px;padding:0 15px}
  #Zzpreview_overlay > div.center > input.Zzpreview_button{border:1px solid;height:34px!important;line-height:32px;color:#FFF;background:#0085FF;margin:10px;padding:0 15px!important}
  #Zzpreview_overlay > div.center > input.Zzpreview_button:hover{cursor:pointer;background:#444}
  #Zzpreview_overlay .Zzpreview_close{display:inline-block;height:40px;background:red;color:#FFF;font-weight:700;padding:0 15px}
  .Zzpreview_close:hover,.Zzpreview_get:hover{color:#FF0;cursor:pointer}
  #Zzpreview_post ol,#Zzpreview_post ul{margin-left:30px}


  Bước 2: Tạo file javascript

  ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript Codes >> Create a new javascript:
  Title * : ZzQuickPreview
  Placement : In all the topics
  Javascript Code * :
  Code:
  $(function () {
     $(function () {
        $("#quick_reply input[name='preview']").click(function (b) {
           b.preventDefault();
           b = $("#text_editor_textarea").sceditor("instance");
           3 >= b.val().length ? alert("Bài viết quá ngắn!") : ($("#Zzpreview_overlay").length || ($("body").append('<div id="Zzpreview_overlay"><p class="h2"><span class="Zzpreview_title left">Xem trước</span><span class="Zzpreview_get left"><label><input type="checkbox" id="getPreview" /> Tải dữ liệu</label></span><a href="#quickreply" class="Zzpreview_close">Đóng</a></p><div class="post-entry"><div class="entry-content"><div id="Zzpreview_post"><img src="http://i.imgur.com/m3NXDa6.gif" alt="loading..." /> Đang tải dữ liệu...</div></div></div><div class="center"><input type="button" class="Zzpreview_full Zzpreview_button" value="Dùng đầy đủ chức năng"> <input type="button" class="Zzpreview_submit Zzpreview_button" value="Gửi bài"></div></div>'),
              $("#Zzpreview_post").width($(".entry-content:first").width()), "true" == my_getcookie("Zzpreview_check") && $("#getPreview").prop("checked", !0)), $("#Zzpreview_post").html('<img src="http://i.imgur.com/m3NXDa6.gif" alt="loading..." /> Đang tải dữ liệu...'), $.sceditor.isWysiwygSupported && !$("#getPreview").prop("checked") ? (b.toggleSourceMode(), b.inSourceMode() && b.toggleSourceMode(), $("#Zzpreview_post").html(b.getBody().clone().html()), $("#Zzpreview_post > div:not([align])").replaceWith(function () {
                 return $(this).html().replace(/<br>$/g,
                    "") + "<br />"
              }), $("#Zzpreview_post").html(function () {
                 var a = $(this).html(),
                    a = a.replace(/(\[spoiler="(.*)"\])/g, '<dl class="codebox spoiler"><dt style="cursor: pointer;">$2:</dt><dd><div class="spoiler_content">'),
                    a = a.replace(/(\[spoiler\])/g, '<dl class="codebox spoiler"><dt style="cursor: pointer;">Spoiler:</dt><dd><div class="spoiler_content">'),
                    a = a.replace(/(\[\/spoiler\])/g, "</div></dd></dl>"),
                    a = a.replace(/\[hide\]/g, '<dl class="codebox hidecode"><dd>');
                 return a = a.replace(/\[\/hide\]/g, "</dd></dl>")
              }),
              $("#Zzpreview_post code").wrap('<dl class="codebox"><dd class="cont_code"></dd></dl>').parent("dd").before("<dt>Code:</dt>")) : $.post("/post", {
              mode: "reply",
              notify: 1,
              preview: 1,
              t: $("#quick_reply input[name='t']").val(),
              message: $("#text_editor_textarea").sceditor("instance").val()
           }, function (a) {
              $("#Zzpreview_post").html($(a).find(".entry-content:first").html())
           }), $("#Zzpreview_overlay").fadeIn())
        });
        $(document).on("change", "#getPreview", function () {
           my_setcookie("Zzpreview_check", $("#getPreview").prop("checked"), !0)
        });
        $(document).on("click", ".Zzpreview_full", function () {
           $("#quick_reply").attr("action", "/post?preview=1").submit()
        });
        $(document).on("click", ".Zzpreview_submit", function () {
           $("#quick_reply input[name='post']").click()
        });
        $(document).on("click", ".Zzpreview_close", function () {
           $("#Zzpreview_overlay").fadeOut()
        })
     })
  });

  Bước 3: Tắt kiểm duyệt

  ACP >> QLTT >> Forum >> Security:
  Unauthorize unofficial forms to post messages and private messages on the forum : No


  Zzbaivong

  Tags: #sceditor
  You cannot reply to topics in this forum