Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[Code] Star rating

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 21:19 

  Code:
  /* star rating */
  .ctrlcvote,.voteBfmvi{margin-top:4px;position:relative;float:left}
  .voteStar{background:url(http://i15.servimg.com/u/f15/16/58/89/73/star10.png) no-repeat scroll 0 0 transparent;width:16px;height:16px;display:block;float:left}
  .v0{background-position:0 0}
  .v1{background-position:0 -32px}
  .v2{background-position:0 -16px}
  .v4{background-position:0 -48px}
  .v3{background-position:0 -64px}
  .votebutton{right:-64px;position:absolute;top:-10px;z-index:10}
  .votebutton a{opacity:0.3;padding:0 7px}
  .votetip{text-align:center;background-color:#474747;margin-top:5px;padding:3px 7px}
  .voteBfmvi a:hover{opacity:1}
  .voteBfmvi:hover .voteshow{opacity:0.4}
  .fmvistar,.fmviminus{height:10px;position:absolute;right:0;top:0;width:10px;margin:0}
  .rootvote{height:10px;left:35px;position:absolute;top:9px;width:10px;url(http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13580710.png);url(http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/sticky10.png);url(http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/like_b11.png);url(http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/dislik11.png);url(http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581110.png);url(http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581111.png);url(http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581112.png);url(http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581113.png);url(http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581114.png);url(http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581115.png)}
  Code:
  function sendWall(m, i, n) {
   $.post("/privmsg", {
   subject: "Bài viết hay",
   message: m,
   username: n,
   u: i,
   mode: "post_profile",
   folder: "profile",
   post: "Send"
   });
  }

  function voteblog(c, f) {
   $("#tooltip").css("visibility", "hidden");
   var a, d, h, b, e, g, j;
   a = $(c).parents(".voteBfmvi");
   d = parseInt(a.find(".bloglike").text());
   s = parseInt(a.find(".blogdlike").text());
   $.post($(c).attr("alt"));
   e = $(c).parents(".post");
   i = e.find(".user-poster a").attr("href").replace(/\/u(\d+)(\?tt=1)?/, "$1");
   n = e.find(".user-poster strong").text();
   q = "b\u00e0i vi\u1ebft c\u1ee7a [color=green][b][i]" + e.find(".authblog").text() + "[/i][/b][/color] t\u1ea1i [url=http://" + location.host + location.pathname + "#" + e.prev().attr("name") + "]" + document.title + "[/url]";
   "p" == f ? (b = d + 1, sendWall("th\u00edch " + q, i, n), a.prev(".rootvote").find(".fmvistar").show().each(function () {
   var b = $(this).attr("alt").split(",");
   $(this).animate({
   right: b[0],
   width: b[1],
   height: b[1],
   top: b[2],
   opacity: 0
   }, 1E3, function () {
   a.prev(".rootvote").remove()
   })
   })) : (h = s + 1, sendWall("kh\u00f4ng th\u00edch " + q, i, n), a.prev(".rootvote").find(".fmviminus").show().animate({
   right: -20,
   width: 50,
   height: 50,
   top: -20,
   opacity: 0
   }, 1E3, function () {
   a.prev(".rootvote").remove()
   }));
   a.find(".bloglike").text(b);
   a.find(".blogdlike").text(h);
   d = parseInt(a.find(".bloglike").text());
   h = parseInt(a.find(".blogdlike").text());
   b = Math.round(100 * (d / (d + h)));
   e = Math.floor(b / 20);
   g = Math.round(b / 20);
   j = b / 20;
   d < h && 0 == d ? (g = e = -1, b = 0) : j > e && g > e ? g = e : (g = e, e = -1);
   setstar(a, g, e, "v1", "v3", "", d, h, b, "<span style='color:#FF5B5B'>Kh\u00f4ng th\u1ec3 b\u00ecnh ch\u1ecdn b\u00e0i vi\u1ebft n\u00e0y!</span>")
  }

  function setstar(c, f, a, d, h, b, e, g, j, k) {
   c.html(b + "<div class='voteshow' onmouseover='show_tooltip(this, $(this).parent().find("div:last").html(), "FMvi.vn")'><div class='voteStar'></div><div class='voteStar'></div><div class='voteStar'></div><div class='voteStar'></div><div class='voteStar'></div></div><div style='display:none'><h3 class='tiplFMvi' style='color:#0099FF'>TH\u00d4NG TIN B\u00ccNH CH\u1eccN</h3><p><strong>Th\u00edch:</strong> <span class='bloglike' style='color:#FF66CC'>" + e + "</span> l\u01b0\u1ee3t</p><p><strong>Kh\u00f4ng th\u00edch:</strong> <span class='blogdlike' style='color:#009933'>" + g + "</span> l\u01b0\u1ee3t</p><p><strong>T\u1ec9 l\u1ec7 b\u00ecnh ch\u1ecdn:</strong> <span class='blogtlike' style='color:#FF6600'>" + j + "</span>%</p><p class='votetip'>" + k + "</p></div>").fadeIn(300);
   c.find(".voteStar:lt(" + f + ")").addClass(d);
   c.find(".voteStar:eq(" + a + ")").addClass(h)
  }

  $(".voteBfmvi").each(function () {
   var c, f, a, d, h, b, e, g, j, k;
   c = $(this).find(".vote-bar").attr("title");
   /Message reputation :/.test(c) ? (f = c.split(/\W/), b = f[4], c = Math.round(b / 100 * f[7]), f = f[7] - c, a = Math.floor(b / 20), d = Math.round(b / 20), h = b / 20) : c = f = 0;
   k = $(this).find(".vote-button");
   k.length ? (e = "v4", g = "v2", j = "<span style='color:#E2FE6C'>B\u1ea1n ch\u01b0a b\u00ecnh ch\u1ecdn b\u00e0i vi\u1ebft n\u00e0y!</span>", k = "<div class='votebutton'>" + k.html() + "</div>") : (e = "v3", g = "v1", j = "<span style='color:#FF5B5B'>Kh\u00f4ng th\u1ec3 b\u00ecnh ch\u1ecdn b\u00e0i vi\u1ebft n\u00e0y!</span>", k = "");
   void 0 == a || c < f && 0 == c ? (a = d = -1, b = 0) : h > a && d > a ? a = d = a : d = -1;
   setstar($(this), a, d, g, e, k, c, f, b, j)
  });

  Tags: #code
  You cannot reply to topics in this forum