Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[UserScript] Vô hiệu hóa SCEditor và CodeMirror

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 21:13 

  Cài đặt: http://userscripts.org/scripts/show/185765

  Code:
  // ==UserScript==
  // @name         Remove SCEditor + CodeMirror
  // @namespace    http://devs.forumvi.com/
  // @version      0.4
  // @description  Thêm tùy chọn vô hiệu hóa SCEditor và CodeMirror khi tạo hoặc chỉnh sửa code trong Forumotion
  // @include      http://*/admin/index.forum*
  // @match        http://*/admin/index.forum*
  // @copyright    2013+, Zzbaivong
  // @run-at       document-end
  // @grant        none
  // ==/UserScript==
  $(function () {
      function afterBtn(a){
          $("form[action^='/admin/index.forum'] input:submit:last").after('<button id="remove_' + a + '" class="icon_cancel" type="button"> Vô hiệu hóa ' + a + '</button>');
          $("#remove_" + a).css({
              "font-family": "'Lucida Sans Unicode', Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif",
              "font-size": "100%",
              "vertical-align": "middle"
         });
      }
      if($.sceditor !== undefined) {
          afterBtn("SCEditor");
          $("#remove_SCEditor").click(function(){            
              $("#text_editor_textarea").height($(".sceditor-container").height()).width($(".sceditor-container").width());
              $("#text_editor_textarea").sceditor("instance").destroy();
              $(this).remove();
         });
      }
      if(editor) {
          afterBtn("CodeMirror");
          $("#remove_CodeMirror").click(function(){
              $("#text_editor_textarea").height($(".CodeMirror").height()).width($(".CodeMirror").width());
              editor.toTextArea();
              $("#codemirror_search").parent().parent().remove();
              $(this).remove();
          });
      }
  });
  Vô hiệu hóa hoàn toàn SCEditor và CodeMirror:

  Code:
  // ==UserScript==
  // @name         Remove SCEditor + CodeMirror
  // @namespace    http://devs.forumvi.com/
  // @version      0.4
  // @description  Vô hiệu hóa SCEditor và CodeMirror khi tạo hoặc chỉnh sửa code trong Forumotion
  // @include      http://*/admin/index.forum*
  // @match        http://*/admin/index.forum*
  // @copyright    2013+, Zzbaivong
  // @run-at       document-end
  // @grant        none
  // ==/UserScript==
  $(function () {
     if ($.sceditor !== undefined) {
        $("#text_editor_textarea").height($(".sceditor-container").height()).width($(".sceditor-container").width());
        $("#text_editor_textarea").sceditor("instance").destroy();
     }
     if (editor) {
        $("#text_editor_textarea").height($(".CodeMirror").height()).width($(".CodeMirror").width());
        editor.toTextArea();
        $("#codemirror_search").parent().parent().remove();
     }
  });


  Zzbaivong

  Tags: #userscript
  You cannot reply to topics in this forum