Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[Userscript] View source kiểu Chromium cho Firefox

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 13:49 

  View-source trong Firefox có điểm bất tiện là, mở trong cửa sổ mới, và các liên kết trong đó đều ở dạng view-source. Vì thế mình viết script này theo kiểu của Chromium, bổ sung thêm tính năng định dạng code.


  Demo  Source đã được format

  Gợi ý: Nhấn Ctrl+Y hoặc chọn trên menu User script command.
  Nên sử dụng chung với js-css beautify


  Cài đặt


  Dùng một trong các link sau:

  1. https://greasyfork.org/vi/scripts/16112-viewsource
  2. https://openuserjs.org/scripts/baivong/viewsource
  3. https://github.com/baivong/Userscript/raw/master/view_source/view_source.user.js


  Mã nguồn


  Code:
  // ==UserScript==
  // @id           view-source@devs.forumvi.com
  // @name         viewsource
  // @namespace    devs.forumvi.com
  // @description  View and beauty website source code. Support to see the source code by holding the right mouse and drag. Shortcut: Alt+U.
  // @version      2.3.6
  // @icon         http://i.imgur.com/6yZMOeH.png
  // @author       Zzbaivong
  // @license      MIT
  // @match        http://*/*
  // @match        https://*/*
  // @resource     light https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.3.0/styles/github-gist.min.css
  // @resource     dark https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.3.0/styles/monokai-sublime.min.css
  // @require      https://greasyfork.org/scripts/18530-beautify-html/code/beautify-html.js?version=117787
  // @require      https://greasyfork.org/scripts/18531-beautify-js/code/beautify-js.js?version=117786
  // @require      https://greasyfork.org/scripts/18528-beautify-css/code/beautify-css.js?version=117789
  // @require      https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.3.0/highlight.min.js
  // @noframes
  // @connect      self
  // @supportURL   https://github.com/baivong/Userscript/issues
  // @run-at       document-idle
  // @grant        GM_addStyle
  // @grant        GM_getResourceText
  // @grant        GM_xmlhttpRequest
  // @grant        GM_registerMenuCommand
  // ==/UserScript==

  (function () {

      'use strict';

      var theme = 'light', // light|dark

          win = window,
          urlpage = location.href,
          doc = document,
          wrapcontent = doc.documentElement,
          content = doc.body;

      function scrollByDragging(container, disableH, disableV) {

          function mouseUp(e) {
              if (e.which !== 3) return;

              window.removeEventListener('mousemove', mouseMove, true);
              container.style.cursor = 'default';
          }

          function mouseDown(e) {
              if (e.which !== 3) return;

              pos = {
                  x: e.clientX,
                  y: e.clientY
              };

              window.addEventListener('mousemove', mouseMove, true);
              container.style.cursor = 'move';
          }

          function mouseMove(e) {
              if (!disableH) container.scrollLeft -= (-pos.x + (pos.x = e.clientX));
              if (!disableV) container.scrollTop -= (-pos.y + (pos.y = e.clientY));
          }

          var pos = {
              x: 0,
              y: 0
          };

          container.oncontextmenu = function (e) {
              e.preventDefault();
          };

          container.addEventListener('mousedown', mouseDown, false);
          window.addEventListener('mouseup', mouseUp, false);

      }

      function removeEvents(ele, attr) {
          var events = 'onafterprint onbeforeprint onbeforeunload onerror onhashchange onload onmessage onoffline ononline onpagehide onpageshow onpopstate onresize  onstorage onunload onblur onchange oncontextmenu onfocus oninput oninvalid onreset onsearch onselect onsubmit onkeydown onkeypress onkeyup onclick ondblclick ondrag ondragend ondragenter ondragleave ondragover ondragstart ondrop onmousedown onmousemove onmouseout onmouseover onmouseup onmousewheel onscroll onwheel oncopy oncut onpaste onerror onshow ontoggle'.split(' '),
              x;
          for (x in events) {
              var _event = events[x];
              ele[_event] = null;
              if (attr) {
                  ele.removeAttribute(_event);
              }
          }
      }

      function viewsource() {
          GM_xmlhttpRequest({
              method: 'GET',
              url: urlpage,
              onload: function (response) {

                  removeEvents(win);
                  removeEvents(doc);
                  removeEvents(wrapcontent, true);
                  removeEvents(content, true);

                  var txt = html_beautify(response.response);

                  doc.head.innerHTML = '';
                  content.innerHTML = '';
                  content.removeAttribute('id');
                  content.removeAttribute('class');
                  content.removeAttribute('style');
                  doc.title = 'view-source:' + urlpage;

                  GM_addStyle(GM_getResourceText(theme) + 'html,body,pre{margin:0;padding:0}.hljs{word-wrap:normal!important;white-space:pre!important;padding-left:4em;line-height:100%}.hljs::before{content:attr(data-lines);position:absolute;color:#d2d2d2;text-align:right;width:3.5em;left:-.5em;border-right:1px solid rgba(221, 221, 221, 0.36);padding-right:.5em}');

                  var output = doc.createElement('PRE');
                  output.setAttribute('class', 'xml');
                  output.textContent = txt;

                  content.appendChild(output);

                  hljs.highlightBlock(output);

                  var lines = txt.split('\n'),
                      l = '';
                  lines = lines ? lines.length : 0;
                  for (var i = 0; i < lines; i++) {
                      l += (i + 1) + '\n';
                  }

                  output.setAttribute('data-lines', l);
                  output.style.width = output.scrollWidth + 'px';

                  scrollByDragging(content);
                  scrollByDragging(wrapcontent);

                  var attrUrl = doc.getElementsByClassName('hljs-attr');
                  for (var j = 0; j < attrUrl.length; j++) {
                      if (/\b(src|href\b)/.test(attrUrl[j].textContent)) {
                          var link = attrUrl[j].nextSibling.nextSibling;
                          var url = link.textContent.slice(1, -1);
                          link.innerHTML = '<a href="' + url + '" target="_blank">' + url + '</a>';
                      }
                  }

              }
          });
      }

      GM_registerMenuCommand('View source', viewsource, 'u');

      if (/^application\/(xhtml+xml|xml|rss+xml)|text\/(html|xml)$/.test(doc.contentType)) {
          doc.onkeydown = function (e) {

              // Alt+U
              if (e.which === 85 && e.altKey) {
                  e.preventDefault();

                  viewsource();
              }
          };
      }

  }());
  Chú ý: Bạn có thể chọn giao diện Dark hoặc Light bằng cách sửa tham số theme ở dòng 25.


  Credits


  1. jsBeautifier
  2. highlightJs

  Tags: #userscript #firefox #highlight #beautify
  You cannot reply to topics in this forum