Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[jQ plugin] zzConfirm - confirmation bubble - Tạo bong bóng xác nhận khi click

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 13:44 

  jQ plugin: zzConfirm Ver 0.1
  Tác giả: Zzbaivong


  Chức năng: zzConfirm giúp bạn tạo một bong bóng xác nhận khi click vào một đối tượng.


  Giao diện zzConfirm

  Cài đặt: Xem thông tin và cập nhật mới nhất tại: https://github.com/baivong/zzConfirm

  Code:
  <!-- Thư viện jQuery 1.7.2+ -->
  <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
  <!-- jQuery plugin zzConfirm -->
  <link rel="stylesheet" href="./jquery.zzconfirm.min.css" type="text/css" />
  <script type="text/javascript" src="./jquery.zzconfirm.min.js"></script>


  Cách dùng:

  Code:
  $(selector).zzConfirm({
     param: value
  });

  THAM SỐ PHÂN LOẠIMẶC ĐỊNH GHI CHÚ
  content htmlString "Bạn chắc chứ?" Nội dung câu hỏi, lời nhắc, ghi chú...
  Ví dụ: "Are you sure?"
  lang Array ["Có", "Không"] Mảng chứa nội dung cho 2 nút lựa chọn, có thể dùng htmlString.
  Ví dụ: ["Ok", "Cancel"]
  width String "auto" Thiết lập chiều rộng mặc định cho bong bóng.
  Ví dụ: "150px"
  dir String "top" Vị trí hiển thị của bong bóng so với đối tượng.
  Có 4 lựa chọn: "top", "bottom", "left", "right"
  toggle Boolean false Ẩn/Hiện bong bóng khi click trở lại đối tượng.
  Có 2 lựa chọn: true, false
  clickOut Boolean false Ẩn bong bóng khi click ra vùng ngoài bong bóng và đối tượng.
  Có 2 lựa chọn: true, false
  ok Function function(ele, bubble) {} Hàm chạy khi xác nhận Có (Ok).
  Ví dụ:  function(ele, bubble) {alert("Ok");}
  cancel Function function(ele, bubble) {} Hàm chạy khi xác nhận Không (Cancel).
  Ví dụ:  function(ele, bubble) {alert("Cancel");}
  Chú ý: Trong 2 hàm okcancel:

  • ele là đối tượng vừa click.
  • bubble là bong bóng xác nhận hiện tại.


  Demo: Click vào các liên kết dưới đây

  http://jsfiddle.net/baivong/gpvsm/show/  Ứng dụng trong forumotion

  ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet:
  Code:
  /* jQuery plugin zzConfirm v0.2 by zzbaivong (http://devs.forumvi.com) */
  #zzConfirm_wrap{background:none repeat scroll 0 0 #FFF;border:1px solid #DDD;min-width:140px;position:absolute;text-align:center;z-index:100;padding:7px 13px}
  #zzConfirm_content{border-bottom:1px solid #DDD;color:#444;margin-bottom:7px;padding-bottom:5px}
  #zzConfirm_btn > div{background:none repeat scroll 0 0 #004FBC;color:#FFF;display:inline-block;margin-left:10%;width:45%;padding:3px 0}
  #zzConfirm_btn > div:last-child{background:none repeat scroll 0 0 #FF3D3D}
  #zzConfirm_btn > div:first-child{margin-left:0}
  #zzConfirm_btn > div:hover{background:none repeat scroll 0 0 #333;cursor:pointer}
  #zzConfirm_wrap:before,#zzConfirm_wrap:after{position:absolute;display:block;width:0;height:0;content:"";border-color:transparent;border-style:solid}
  #zzConfirm_wrap:before{border-width:11px}
  #zzConfirm_wrap:after{border-width:10px}
  #zzConfirm_wrap.top:before{bottom:-11px;left:50%;margin-left:-11px;border-top-color:#ccc;border-bottom-width:0}
  #zzConfirm_wrap.top:after{bottom:-10px;left:50%;margin-left:-10px;border-top-color:#fff;border-bottom-width:0}
  #zzConfirm_wrap.right:before{top:50%;left:-11px;margin-top:-11px;border-right-color:#ccc;border-left-width:0}
  #zzConfirm_wrap.right:after{top:50%;margin-top:-10px;left:-10px;border-right-color:#fff;border-left-width:0}
  #zzConfirm_wrap.bottom:before{top:-11px;left:50%;margin-left:-11px;border-bottom-color:#ccc;border-top-width:0}
  #zzConfirm_wrap.bottom:after{top:-10px;left:50%;margin-left:-10px;border-bottom-color:#fff;border-top-width:0}
  #zzConfirm_wrap.left:before{top:50%;right:-11px;margin-top:-11px;border-left-color:#ccc;border-right-width:0}
  #zzConfirm_wrap.left:after{top:50%;right:-10px;margin-top:-10px;border-left-color:#fff;border-right-width:0}
  Black Style by KirigayaKazuto:

  KirigayaKazuto wrote:
  Code:
  /* jQuery plugin zzConfirm v0.2 by zzbaivong (http://devs.forumvi.com) */
  #zzConfirm_wrap{background:none repeat scroll 0 0 #222;border:1px solid #555;min-width:140px;position:absolute;text-align:center;z-index:100;padding:7px 13px}
  #zzConfirm_content{border-bottom:1px solid #555;color:#DDD;margin-bottom:7px;padding-bottom:5px}
  #zzConfirm_btn > div{background:none repeat scroll 0 0 #04B;color:#FFF;display:inline-block;margin-left:10%;width:45%;padding:3px 0}
  #zzConfirm_btn > div:last-child{background:none repeat scroll 0 0 #F33}
  #zzConfirm_btn > div:first-child{margin-left:0}
  #zzConfirm_btn > div:hover{background:none repeat scroll 0 0 #555;cursor:pointer}
  #zzConfirm_wrap:before,#zzConfirm_wrap:after{position:absolute;display:block;width:0;height:0;content:"";border-color:transparent;border-style:solid}
  #zzConfirm_wrap:before{border-width:11px}
  #zzConfirm_wrap:after{border-width:10px}
  #zzConfirm_wrap.top:before{bottom:-11px;left:50%;margin-left:-11px;border-top-color:#444;border-bottom-width:0}
  #zzConfirm_wrap.top:after{bottom:-10px;left:50%;margin-left:-10px;border-top-color:#222;border-bottom-width:0}
  #zzConfirm_wrap.right:before{top:50%;left:-11px;margin-top:-11px;border-right-color:#444;border-left-width:0}
  #zzConfirm_wrap.right:after{top:50%;margin-top:-10px;left:-10px;border-right-color:#222;border-left-width:0}
  #zzConfirm_wrap.bottom:before{top:-11px;left:50%;margin-left:-11px;border-bottom-color:#444;border-top-width:0}
  #zzConfirm_wrap.bottom:after{top:-10px;left:50%;margin-left:-10px;border-bottom-color:#222;border-top-width:0}
  #zzConfirm_wrap.left:before{top:50%;right:-11px;margin-top:-11px;border-left-color:#444;border-right-width:0}
  #zzConfirm_wrap.left:after{top:50%;right:-10px;margin-top:-10px;border-left-color:#222;border-right-width:0}

  ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript Codes >> Create a new javascript:
  Title: jQuery Plugin zzConfirm v0.1
  Placement: In all the pages
  Javascript Code * :
  Code:
  /*!
   * jQuery Plugin zzConfirm v0.2
   *
   * by zzbaivong
   * http://devs.forumvi.com/
   */
  (function (a) {
     var h = [];
     jQuery.fn.zzConfirm = function (b) {
        var d = jQuery.extend({
              content: "Bạn chắc chứ?",
              lang: ["Có", "Không"],
              width: "auto",
              dir: "top",
              toggle: !1,
              clickOut: !1,
              ok: function (a, d) {},
              cancel: function (a, d) {}
           }, b),
           e, c, r = function (a, c) {
              var e = a.outerWidth(),
                 q = a.outerHeight(),
                 m = a.offset().top,
                 b = a.offset().left,
                 f = c.outerWidth(),
                 g = c.outerHeight(),
                 n = m + (q - g) / 2,
                 p = b + (e - f) / 2,
                 h = d.dir;
              switch (h) {
              case "top":
                 n = m - g - 10;
                 break;
              case "bottom":
                 n = m + q + 10;
                 break;
              case "left":
                 p = b - f - 10;
                 break;
              case "right":
                 p = b + e + 10
              }
              c.attr("class", h).show().animate({
                 left: p,
                 top: n,
                 opacity: 1
              })
           };
        b = a(this);
        var f = b.selector,
           g;
        h.push(f);
        return b.on("click", function (b) {
           b.preventDefault();
           e = a(this);
           var k = function (c) {
              var b = a("#zzConfirm_wrap");
              c && (b = a('#zzConfirm_wrap[data-selector="' + c + '"]'));
              e.removeClass("zzConfirm_active");
              b.hide().css({
                 left: g,
                 top: "-100px",
                 opacity: 0
              })
           };
           a(".zzConfirm_active").not(e).removeClass("zzConfirm_active");
           if ((b = e.hasClass("zzConfirm_active")) && d.toggle) k();
           else if (!b) {
              e.addClass("zzConfirm_active");
              a("#zzConfirm_wrap").length ? c = a("#zzConfirm_wrap") : (a("body").append('<div id="zzConfirm_wrap" style="width:' + d.width + ';left:50%;top:-100px;display:none"><div id="zzConfirm_content"></div><div id="zzConfirm_btn"><div id="zzConfirm_yes"></div><div id="zzConfirm_cancel"></div></div></div>'), c = a("#zzConfirm_wrap"), g = (a(window).width() - c.outerWidth()) / 2, c.css("left", g));
              a("#zzConfirm_content").html(d.content);
              a("div", "#zzConfirm_btn").off("click").on("click", function () {
                 k()
              });
              a("#zzConfirm_yes").html(d.lang[0]).on("click", function () {
                 d.ok(e, c)
              });
              a("#zzConfirm_cancel").html(d.lang[1]).on("click", function () {
                 d.cancel(e, c)
              });
              c.attr("data-selector", f).css("width", d.width);
              r(e, c);
              var l = !0;
              a(window).resize(function () {
                 l && (setTimeout(function () {
                    r(e.filter(".zzConfirm_active"), c);
                    l = !0
                 }, 100), l = !1)
              });
              d.clickOut && a(document).click(function (b) {
                 a(b.target).closest(c).length || a(b.target).closest(h.join()).length || k(f)
              })
           }
        })
     }
  })(jQuery);

  1. Xóa bài viết không chuyển trang:

  Code:
  $(function () {
     $("a[href*='mode=delete']").zzConfirm({
        content: "Bạn muốn xóa bài viết này?",
        // dir: "left",
        ok: function (ele) {
           var b = ele.closest(".post");
           b.css("opacity", 0.3);
           $.post(ele[0].href, {
              confirm: 1
           }, function (a) {
              b.slideUp(function () {
                 b.remove();
                 $(".post").length || location.replace($(".nav[href^='/f']:last")[0].href)
              })
           });
        }
     });
  });

  2. Xác nhận trước khi thoát:

  Code:
  $(function () {
     $("#logout").zzConfirm({
        content: "Bạn thực sự muốn thoát?",
        // dir: "bottom",
        ok: function (ele) {
           location.replace(ele[0].href);
        }
     });
  });

  Chú ý: Nếu bong bóng bị lệch ra ngoài phạm vi diễn đàn bạn có thể chỉnh hướng cho nó bằng thông số dir (Xóa 2 gạch chéo phía trước).

  Phiên bản áp dụng: phpBB2, phpBB3, punBB, Invision


  Zzbaivong

  Tags: #jq-plugin
  You cannot reply to topics in this forum