Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[TUTs] Xem ảnh bằng lightBox kết hợp Lazyload

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 13:25 

  Xem ảnh bằng lightBox kết hợp Lazyload


  Giới thiệu

  lightBox là một plugin xem ảnh trong popup rất nhẹ và mượt, rất thích hợp cho việc xem ảnh lớn hoặc ảnh cần người dùng tập trung quan sát.
  Lazyload sẽ giúp ảnh hiện lần lượt mỗi khi bạn kéo thanh cuộn đến vị trí ảnh, tránh tình trạng dồn thanh cuộn khi ảnh nhiều và tải không đồng đều.
  Trong code này mình đã tùy chỉnh để bạn có thể sử dụng cùng lúc 2 plugin này, ngoài ra bạn cũng thế thêm chú thích cho ảnh, hay chuyển đổi ảnh từ liên kết.


  Demo  Hướng dẫn


  Bước 1

  ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet

  Code:
  .lb_lazy img{display:block;max-width:600px;min-width:150px;cursor:url(//dl.dropboxusercontent.com/u/126946313/zoomin.cur), -webkit-zoom-in;margin:0 auto}
  /* Lightbox @leandrovieira ver 0.5 */
  #jquery-overlay{position:fixed;top:0;left:0;z-index:90;width:100%;height:500px}
  #jquery-lightbox{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;z-index:100;text-align:center;line-height:0}
  #jquery-lightbox a img{border:none}
  #lightbox-container-image-box{position:relative;background-color:#fff;width:250px;height:250px;margin:0 auto}
  #lightbox-container-image{padding:10px}
  #lightbox-loading{position:absolute;top:40%;left:0;height:25%;width:100%;text-align:center;line-height:0}
  #lightbox-nav{position:absolute;top:0;left:0;height:100%;width:100%;z-index:10}
  #lightbox-container-image-box > #lightbox-nav{left:0}
  #lightbox-nav a{outline:none}
  #lightbox-nav-btnPrev,#lightbox-nav-btnNext{width:49%;height:100%;zoom:1;display:block}
  #lightbox-nav-btnPrev{left:0;float:left}
  #lightbox-nav-btnNext{right:0;float:right}
  #lightbox-container-image-data-box{font:10px Verdana, Helvetica, sans-serif;background-color:#fff;line-height:1.4em;overflow:auto;width:100%;margin:0 auto;padding:0 10px}
  #lightbox-container-image-data{color:#666;padding:0 10px}
  #lightbox-container-image-data #lightbox-image-details{width:70%;float:left;text-align:left}
  #lightbox-image-details-caption{font-weight:700}
  #lightbox-image-details-currentNumber{display:block;clear:left;padding-bottom:1em}
  #lightbox-secNav-btnClose{width:66px;float:right;padding-bottom:.7em}

  Bước 2

  ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript Codes >> Create a new javascript: In the topics

  Code:
  (function(b){b.fn.lightBox=function(a){function p(){b("body").append('<div id="jquery-overlay"></div><div id="jquery-lightbox"><div id="lightbox-container-image-box"><div id="lightbox-container-image"><img id="lightbox-image"><div style="" id="lightbox-nav"><a href="#" id="lightbox-nav-btnPrev"></a><a href="#" id="lightbox-nav-btnNext"></a></div><div id="lightbox-loading"><a href="#" id="lightbox-loading-link"><img src="'+a.imageLoading+'"></a></div></div></div><div id="lightbox-container-image-data-box"><div id="lightbox-container-image-data"><div id="lightbox-image-details"><span id="lightbox-image-details-caption"></span><span id="lightbox-image-details-currentNumber"></span></div><div id="lightbox-secNav"><a href="#" id="lightbox-secNav-btnClose"><img src="'+a.imageBtnClose+'"></a></div></div></div></div>');var c=l();b("#jquery-overlay").css({backgroundColor:a.overlayBgColor,opacity:a.overlayOpacity,width:c[0],height:c[1]}).fadeIn();var g=m();b("#jquery-lightbox").css({top:g[1]+c[3]/10,left:g[0]}).show();b("#jquery-overlay,#jquery-lightbox").click(function(){h()});b("#lightbox-loading-link,#lightbox-secNav-btnClose").click(function(){h();return!1});b(window).resize(function(){var a=l();b("#jquery-overlay").css({width:a[0],height:a[1]});var c=m();b("#jquery-lightbox").css({top:c[1]+a[3]/10,left:c[0]})})}function d(){b("#lightbox-loading").show();a.fixedNavigation?b("#lightbox-image,#lightbox-container-image-data-box,#lightbox-image-details-currentNumber").hide():b("#lightbox-image,#lightbox-nav,#lightbox-nav-btnPrev,#lightbox-nav-btnNext,#lightbox-container-image-data-box,#lightbox-image-details-currentNumber").hide();var c=new Image;c.onload=function(){b("#lightbox-image").attr("src",a.imageArray[a.activeImage][0]);q(c.width,c.height);c.onload=function(){}};c.src=a.imageArray[a.activeImage][0]}function q(c,g){var e=b("#lightbox-container-image-box").width(),k=b("#lightbox-container-image-box").height(),d=c+2*a.containerBorderSize,f=g+2*a.containerBorderSize,e=e-d,k=k-f;b("#lightbox-container-image-box").animate({width:d,height:f},a.containerResizeSpeed,function(){r()});0==e&&0==k&&(b.browser.msie?n(250):n(100));b("#lightbox-container-image-data-box").css({width:c});b("#lightbox-nav-btnPrev,#lightbox-nav-btnNext").css({height:g+2*a.containerBorderSize})}function r(){b("#lightbox-loading").hide();b("#lightbox-image").fadeIn(function(){b("#lightbox-container-image-data-box").slideDown("fast");b("#lightbox-image-details-caption").hide();a.imageArray[a.activeImage][1]&&b("#lightbox-image-details-caption").html(a.imageArray[a.activeImage][1]).show();1<a.imageArray.length&&b("#lightbox-image-details-currentNumber").html(a.txtImage+" "+(a.activeImage+1)+" "+a.txtOf+" "+a.imageArray.length).show();s()});a.imageArray.length-1>a.activeImage&&(objNext=new Image,objNext.src=a.imageArray[a.activeImage+1][0]);0<a.activeImage&&(objPrev=new Image,objPrev.src=a.imageArray[a.activeImage-1][0])}function s(){b("#lightbox-nav").show();b("#lightbox-nav-btnPrev,#lightbox-nav-btnNext").css({background:"transparent url("+a.imageBlank+") no-repeat"});0!=a.activeImage&&(a.fixedNavigation?b("#lightbox-nav-btnPrev").css({background:"url("+a.imageBtnPrev+") left 15% no-repeat"}).unbind().bind("click",function(){a.activeImage-=1;d();return!1}):b("#lightbox-nav-btnPrev").unbind().hover(function(){b(this).css({background:"url("+a.imageBtnPrev+") left 15% no-repeat"})},function(){b(this).css({background:"transparent url("+a.imageBlank+") no-repeat"})}).show().bind("click",function(){a.activeImage-=1;d();return!1}));a.activeImage!=a.imageArray.length-1&&(a.fixedNavigation?b("#lightbox-nav-btnNext").css({background:"url("+a.imageBtnNext+") right 15% no-repeat"}).unbind().bind("click",function(){a.activeImage+=1;d();return!1}):b("#lightbox-nav-btnNext").unbind().hover(function(){b(this).css({background:"url("+a.imageBtnNext+") right 15% no-repeat"})},function(){b(this).css({background:"transparent url("+a.imageBlank+") no-repeat"})}).show().bind("click",function(){a.activeImage+=1;d();return!1}));t()}function t(){b(document).keydown(function(c){null==c?(keycode=event.keyCode,escapeKey=27):(keycode=c.keyCode,escapeKey=c.DOM_VK_ESCAPE);key=String.fromCharCode(keycode).toLowerCase();key!=a.keyToClose&&"x"!=key&&keycode!=escapeKey||h();key!=a.keyToPrev&&37!=keycode||0==a.activeImage||(a.activeImage-=1,d(),b(document).unbind());key!=a.keyToNext&&39!=keycode||a.activeImage==a.imageArray.length-1||(a.activeImage+=1,d(),b(document).unbind())})}function h(){b("#jquery-lightbox").remove();b("#jquery-overlay").fadeOut(function(){b("#jquery-overlay").remove()});b("embed, object, select").css({visibility:"visible"})}function l(){var a,b;window.innerHeight&&window.scrollMaxY?(a=window.innerWidth+window.scrollMaxX,b=window.innerHeight+window.scrollMaxY):document.body.scrollHeight>document.body.offsetHeight?(a=document.body.scrollWidth,b=document.body.scrollHeight):(a=document.body.offsetWidth,b=document.body.offsetHeight);var e,d;self.innerHeight?(e=document.documentElement.clientWidth?document.documentElement.clientWidth:self.innerWidth,d=self.innerHeight):document.documentElement&&document.documentElement.clientHeight?(e=document.documentElement.clientWidth,d=document.documentElement.clientHeight):document.body&&(e=document.body.clientWidth,d=document.body.clientHeight);pageHeight=b<d?d:b;pageWidth=a<e?a:e;return arrayPageSize=[pageWidth,pageHeight,e,d]}function m(){var a,b;self.pageYOffset?(b=self.pageYOffset,a=self.pageXOffset):document.documentElement&&document.documentElement.scrollTop?(b=document.documentElement.scrollTop,a=document.documentElement.scrollLeft):document.body&&(b=document.body.scrollTop,a=document.body.scrollLeft);return arrayPageScroll=[a,b]}function n(a){var b=new Date;do var d=new Date;while(d-b<a)}a=jQuery.extend({overlayBgColor:"#000",overlayOpacity:0.8,fixedNavigation:!1,imageLoading:"http://i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/loadin10.gif",imageBtnPrev:"http://i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/prevla10.gif",imageBtnNext:"http://i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/nextla10.gif",imageBtnClose:"http://i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/closel10.gif",imageBlank:"http://illiweb.com/fa/empty.gif",containerBorderSize:10,containerResizeSpeed:400,txtImage:"Image",txtOf:"of",keyToClose:"c",keyToPrev:"p",keyToNext:"n",imageArray:[],activeImage:0},a);var f=this;return this.unbind("click").click(function(){b("embed, object, select").css({visibility:"hidden"});p();a.imageArray.length=0;a.activeImage=0;if(1==f.length)a.imageArray.push([this.getAttribute("href"),this.getAttribute("title")]);else for(var c=0;c<f.length;c++)a.imageArray.push([f[c].getAttribute("href"),f[c].getAttribute("title")]);for(;a.imageArray[a.activeImage][0]!=this.getAttribute("href");)a.activeImage++;d();return!1})}})(jQuery);
  !function(a,b,c,d){var e=a(b);a.fn.lazyload=function(f){function g(){var b=0;i.each(function(){var c=a(this);if(!j.skip_invisible||c.is(":visible"))if(a.abovethetop(this,j)||a.leftofbegin(this,j));else if(a.belowthefold(this,j)||a.rightoffold(this,j)){if(++b>j.failure_limit)return!1}else c.trigger("appear"),b=0})}var h,i=this,j={threshold:0,failure_limit:0,event:"scroll",effect:"show",container:b,data_attribute:"original",skip_invisible:!0,appear:null,load:null,placeholder:"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAAANSURBVBhXYzh8+PB/AAffA0nNPuCLAAAAAElFTkSuQmCC"};return f&&(d!==f.failurelimit&&(f.failure_limit=f.failurelimit,delete f.failurelimit),d!==f.effectspeed&&(f.effect_speed=f.effectspeed,delete f.effectspeed),a.extend(j,f)),h=j.container===d||j.container===b?e:a(j.container),0===j.event.indexOf("scroll")&&h.bind(j.event,function(){return g()}),this.each(function(){var b=this,c=a(b);b.loaded=!1,(c.attr("src")===d||c.attr("src")===!1)&&c.attr("src",j.placeholder),c.one("appear",function(){if(!this.loaded){if(j.appear){var d=i.length;j.appear.call(b,d,j)}a("<img />").bind("load",function(){var d=c.data(j.data_attribute);c.hide(),c.is("img")?c.attr("src",d):c.css("background-image","url('"+d+"')"),c[j.effect](j.effect_speed),b.loaded=!0;var e=a.grep(i,function(a){return!a.loaded});if(i=a(e),j.load){var f=i.length;j.load.call(b,f,j)}}).attr("src",c.data(j.data_attribute))}}),0!==j.event.indexOf("scroll")&&c.bind(j.event,function(){b.loaded||c.trigger("appear")})}),e.bind("resize",function(){g()}),/iphone|ipod|ipad.*os 5/gi.test(navigator.appVersion)&&e.bind("pageshow",function(b){b.originalEvent&&b.originalEvent.persisted&&i.each(function(){a(this).trigger("appear")})}),a(c).ready(function(){g()}),this},a.belowthefold=function(c,f){var g;return g=f.container===d||f.container===b?(b.innerHeight?b.innerHeight:e.height())+e.scrollTop():a(f.container).offset().top+a(f.container).height(),g<=a(c).offset().top-f.threshold},a.rightoffold=function(c,f){var g;return g=f.container===d||f.container===b?e.width()+e.scrollLeft():a(f.container).offset().left+a(f.container).width(),g<=a(c).offset().left-f.threshold},a.abovethetop=function(c,f){var g;return g=f.container===d||f.container===b?e.scrollTop():a(f.container).offset().top,g>=a(c).offset().top+f.threshold+a(c).height()},a.leftofbegin=function(c,f){var g;return g=f.container===d||f.container===b?e.scrollLeft():a(f.container).offset().left,g>=a(c).offset().left+f.threshold+a(c).width()},a.inviewport=function(b,c){return!(a.rightoffold(b,c)||a.leftofbegin(b,c)||a.belowthefold(b,c)||a.abovethetop(b,c))},a.extend(a.expr[":"],{"below-the-fold":function(b){return a.belowthefold(b,{threshold:0})},"above-the-top":function(b){return!a.belowthefold(b,{threshold:0})},"right-of-screen":function(b){return a.rightoffold(b,{threshold:0})},"left-of-screen":function(b){return!a.rightoffold(b,{threshold:0})},"in-viewport":function(b){return a.inviewport(b,{threshold:0})},"above-the-fold":function(b){return!a.belowthefold(b,{threshold:0})},"right-of-fold":function(b){return a.rightoffold(b,{threshold:0})},"left-of-fold":function(b){return!a.rightoffold(b,{threshold:0})}})}(jQuery,window,document);
  /android|iphone|ipod|series60|symbian|windows ce|blackberry/i.test(navigator.userAgent) || jQuery(function (a) {
     a(".post-entry img").not("img[src^='data:image'], img[src^='http://latex.codecogs.com/gif.latex?'], img[src*='illiweb.com'], img[src*='imgfast.net']").replaceWith(function () {
        return '<a href="' + this.src + '">DEVs</a>'
     });
     a(".post-entry a[href$='.jpg'],a[href$='.jpeg'],a[href$='.png'],a[href$='.gif'],a[href$='.bmp']").not("a[href*='illiweb.com']").not("a[href*='imgfast.net']").attr({
        "class": "lb_lazy",
        title: function () {
           var b = a(this).text();
           return "" == b || this.href == b ? "DEVs" : b
        }
     }).html(function () {
        return '<img alt="zzBv" data-original="' +
           this.href + '" />'
     });
     a(".lb_lazy img").lazyload({
        threshold: 200,
        effect: "fadeIn"
     });
     a(".lb_lazy").lightBox()
  });


  Ghi chú

  Để đăng ảnh, bạn chỉ cần nhập liên kết, code sẽ chuyển thành ảnh khi người dùng xem, hoặc bạn cũng có thể dùng BBcode IMG như bình thường.
  Để đăng ảnh với chú thích, bạn sử dụng BBcode URL với URL là liên kết ảnh, và Description sẽ là chú thích. Ví dụ:
  Code:
  [url=http://i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/ia_ful10.jpg]IA (イア) Japanese VOCALOID[/url]
  Chú thích sẽ xuất hiện trong lightBox, khi người xem nhấn vào ảnh.


  Nguồn

  Plugin Lightbox (leandrovieira.com)
  Plugin Lazyload (www.appelsiini.net)
  Zzbaivong (devs.forumvi.com)
  Tags: #tutorial
  You cannot reply to topics in this forum