Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[TUTs] fb_Vote đánh giá bài viết và thông báo lên tường

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 13:21 

  fb_Vote đánh giá bài viết và thông báo lên tường


  fb_Vote sẽ thay đổi giao diện nút #vote mặc định thành giao diện nút like của #facebook().

  Chức năng


  1. Vote plus chuyển thành nút Thích, có thể gửi một lời khen lên tường người viết. (nếu họ cho phép)
  2. Vote minus chuyển thành nút Báo xấu, có thể gửi một báo cáo đến Ban quản trị diễn đàn.
  3. Các thông số hiển thị ngay bên cạnh nút bấm.
  4. Cả 2 nút đều có thể gửi thông điệp trực tiếp.
  5. Thông điệp không được gửi nếu người dùng không nhấn Gửi.
  6. Có một thông điệp mặc định nếu người dùng không nhập nội dung.


  Demo


  fb_Vote chưa nhấn


  Sau khi nhấn có thể gửi tin


  Hướng dẫn


  Bước 1

  Tắt kiểm duyệt và kích hoạt chức năng Vote, Report của diễn đàn.

  ACP >> QLTT >> Forum >> Security
  Unauthorize unofficial forms to post messages and private messages on the forum : Không

  ACP >> Modules >> Points and reputation >> Points system
  Activate points system :
  Display average points per message :

  ACP >> QLTT >> Reports >> Report Post Hack - Configuration
  Report status : Members
  Allows users to report their own posts. Self-Reports :
  Allows your users to edit their own reports. Report edit by users :


  Bước 2

  ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet

  Code:
  /* fb_Vote - DEVs.forumvi.com */
  .vote-Zzbaivong, .vote-Zzbaivong *,.vote-Zzbaivong *:before,.vote-Zzbaivong *:after{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}
  .vote-Zzbaivong{margin-left:13em} /* 13em là khoảng cách đến mép trái, sửa nó về 0 hoặc số khác nếu bị lệch */
  .vote-Zzbaivong{float:left;height:26px;line-height:24px;position:relative;text-align:left;white-space:nowrap}
  .vote-plus-post,.vote-minus-post{z-index:10;position:absolute;top:32px;left:0;display:none;width:250px;background:#FFF;border:1px solid #F2F2F2;box-shadow:4px 4px 7px 0 #999;padding:5px}
  .vote-minus-post{left:120px}
  .vote-note{height:20px;line-height:20px;font-size:11px;background:#ffffd3;border:1px solid #F7EB93;margin-bottom:2px;padding:0 5px}
  .vote-mess{width:200px;resize:vertical;min-height:40px;height:40px}
  .vote-Zzbaivong .vote-send{width:36px;margin-top:0!important;margin-left:2px;cursor:pointer;text-align:center;vertical-align:top;height:40px;background:#0085FF;border:1px #87CEEB;color:#FFF}
  .vote-plus-post:before,.vote-minus-post:before{content:'';display:inline-block;border-left:10px solid transparent;border-right:10px solid transparent;border-bottom:10px solid #E2E2E2;position:absolute;left:10px;width:10px;right:-10px;top:-10px}
  .vote-plus-post:after,.vote-minus-post:after{content:'';display:inline-block;border-left:9px solid transparent;border-right:9px solid transparent;border-bottom:9px solid #fff;position:absolute;left:11px;right:-9px;width:9px;top:-9px}
  .vote-plus{background:url(http://i57.servimg.com/u/f57/17/05/17/70/like10.png) no-repeat 5px 2px #deeaf7;height:24px;border:1px solid #C8D7EC;color:#5089BE!important;font-family:sans-serif;border-radius:2px;display:inline-block;padding:0 5px 0 25px}
  .vote-plus:hover{border-color:#6A9AD6}
  .vote-plus[href="javascript:;"]{color:#666!important;background-color:#DDD;cursor:no-drop;background-image:url(http://i57.servimg.com/u/f57/17/05/17/70/gpqbxh10.png);border-color:#CCC}
  .vote-time{position:relative;border-radius:2px;display:inline-block;height:24px;line-height:22px;border:1px solid #D8D7D7;margin:auto 5px;padding:0 5px}
  .vote-time:before{content:'';display:inline-block;border-top:6px solid transparent;border-bottom:6px solid transparent;border-right:6px solid #CCC;position:absolute;left:-6px;width:6px;top:5px}
  .vote-time:after{content:'';display:inline-block;border-bottom:5px solid transparent;border-top:5px solid transparent;border-right:5px solid #fff;position:absolute;left:-5px;width:5px;top:6px}
  .vote-minus{margin-left:20px;color:#666!important}
  .vote-minus:hover{color:red!important}
  .vote-minus[href="javascript:;"]{color:#C5C5C5!important;cursor:no-drop}

  Bước 3

  ACP >> Display >> QLTT >> Templates >> viewtopic_body

  Tìm và xóa đoạn sau:
  Code:
  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
  ...
  <!-- END switch_vote_active -->
  Tìm:
  Code:
  <div class="post-options profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
  hoặc:
  Code:
  <div class="post-options">
  Và thêm vào bên dưới nó code sau:
  Code:
  <div class="vote-Zzbaivong">
     <!-- BEGIN switch_vote_active -->
     <a class="vote-plus" href="<!-- BEGIN switch_vote -->{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}<!-- END switch_vote -->">
       Thích
      </a>
     <span class="vote-time plus-time">0</span>
     <a class="vote-minus" href="<!-- BEGIN switch_vote -->{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}<!-- END switch_vote -->">
       Báo xấu
      </a>
     <span class="vote-time minus-time">0</span>
     <div class="vote-plus-post vote-cmt">
        <p class="vote-note">Gửi một tin nhắn lên tường.</p>
        <textarea class="vote-mess"></textarea>
        <input class="vote-send" tyle="button" value="Gửi" />
     </div>
     <div class="vote-minus-post vote-cmt">
        <p class="vote-note">Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.</p>
        <textarea class="vote-mess"></textarea>
        <input class="vote-send" tyle="button" value="Gửi" />
     </div>
     <input class="vote-tip" type="hidden" value="<!-- BEGIN switch_bar -->{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}<!-- END switch_bar --><!-- BEGIN switch_no_bar -->{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}<!-- END switch_no_bar -->" />
     <!-- END switch_vote_active -->
  </div>
  Thêm script dưới đây vào cuối temp viewtopic_body:
  Code:
  <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
   $(".vote-Zzbaivong").each(function() {
     var b = $(this);
     if (b.is(":empty")) b.html('<a class="vote-plus" href="">Thích</a><span class="vote-time plus-time">0</span><a class="vote-minus" href="">Báo xấu</a><span class="vote-time minus-time">0</span>');
     else {
        var a = b.find(".vote-tip").val(),
           c;
        /Message\sreputation\s:/.test(a) ? (c = a.split(/\W/), a = Math.round(parseInt(c[4], 10) / 100 * parseInt(c[7], 10)), c = parseInt(c[7], 10) - a) : a = c = 0;
        b.find(".plus-time").text(a);
        b.find(".minus-time").text(c)
     }
  });
  $(document).click(function(b) {
     $(".vote-cmt").fadeOut()
  });
  $(".vote-Zzbaivong").click(function(b) {
     b.stopPropagation()
  });
  $(".vote-plus, .vote-minus").one("click", function(b) {
     b.preventDefault();
     var a = $(this);
     b = a.attr("href");
     /us\&p_vote\=/.test(this.href) && (a.parent().children(".vote-plus, .vote-minus").attr("href", "javascript:;"), a.next(".vote-time").text(function() {
        return parseInt($(this).text(), 10) + 1
     }), a.parent().find(".vote-plus").css("background-image", "url(http://i57.servimg.com/u/f57/17/05/17/70/preloa10.gif)"), $.get(b, function() {
        a.parent().children(".vote-plus").removeAttr("style")
     }), a.siblings("." + a.attr("class") +
        "-post").fadeIn().children(".vote-mess").focus())
  });
  $(".vote-send").one("click", function() {
     var b = $(this),
        a = b.closest(".post"),
        c = a.find("a[href^='/report']").attr("href"),
        d = b.parent().children(".vote-mess").val(),
        f = b.parent().children(".vote-note");
     f.text("Đang xử lý...");
     if ("vote-plus-post vote-cmt" == b.parent().attr("class")) {
        var e = "http://" + location.host + location.pathname + "#" + c.replace(/.*p=(\d+).*/, "$1"),
           c = $.trim(a.find(".user a[href^='/u']:not(:has(img)):first").text()),
           a = a.find(".user a[href^='/u']:first").attr("href").replace(/.*\/u(\d+).*/, "$1"),
           e = "Mình thích bài viết của bạn tại [url=" +
           e + "]" + document.title + "[/url]";
        d.replace(/\s/g, "").length && (e = e + "[quote]" + d + "[/quote]");
        $.post("/privmsg", {
           subject: "Bài viết hay",
           message: e,
           username: c,
           u: a,
           mode: "post_profile",
           folder: "profile",
           post: "Send"
        }, function() {
           f.text("Tin nhắn đã được gửi");
           b.closest(".vote-cmt").delay(300).fadeOut()
        })
     } else 3 >= d.replace(/\s/g, "").length && (d = "Bài viết vi phạm nội quy diễn đàn."), $.post(c, {
        message: d,
        post: "Save"
     }, function() {
        f.text("Báo cáo đã được gửi");
        b.closest(".vote-cmt").delay(300).fadeOut()
     })
  });
  $(".vote-Zzbaivong > a[href='']").attr("href", "javascript:;");
   //]]>
  </script>


  Cách dùng khác


  1. Không viết lên tường: http://devs.forumvi.com/t15p45-code-fb_vote-danh-gia-bai-viet-va-thong-bao-len-tuong#2170
  2. Tự động viết lên tường: http://devs.forumvi.com/t15p60-code-fb_vote-danh-gia-bai-viet-va-thong-bao-len-tuong#2195


  Tác giả

  Zzbaivong (devs.forumvi.com)
  Tags: #tutorial
  You cannot reply to topics in this forum